Informatie voor ondernemers in de parfumeriebranche

Kijk hier voor informatie over steunmaatregelen en verantwoord winkelen. Tip: houd dit bericht in de gaten! Dit bericht wordt zoveel mogelijk geüpdatet met het laatste nieuws voor ondernemers.

Actuele stand van zaken 

Voor het laatste algemene nieuws omtrent (maatregelen t.a.v.) het coronavirus verwijzen wij naar de websites van de rijksoverheid en het RIVM. 

– Rijksoverheid
– RIVM
– MKB Nederland 


Protocol Verantwoord Winkelen (naleven is verplicht)
 

Met het protocol ‘Verantwoord Winkelen’ zorgen we er samen voor dat iedereen zo veilig mogelijk kan winkelen en er tegelijkertijd door medewerkers veilig gewerkt kan worden. Het protocol is opgesteld om de verspreiding van het virus tegengegaan, het is dus belangrijk dat iedereen zich aan de richtlijnen houdt.

De maatregelen in het protocol zijn bedoeld om besmettingen met het coronavirus te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken.

Belangrijke regels voor klanten zijn: winkel zoveel mogelijk alleen, pin/betaal mobiel, houd 1,5 meter afstand en volg de aanwijzingen op van de medewerkers.

Belangrijke regels voor ondernemers zijn: laat vanwege de 1,5 meter-regel niet teveel mensen tegelijk toe (de richtlijn is maximaal 1 klant per 10 vierkante meter winkelvloeroppervlak) en maak uw maatregelen zowel buiten als binnen de winkel zichtbaar. Houd supervisie op het gebruik van samples, proeverijen, monsters en probeerartikelen, houdt u hierbij aan de 1,5 meter-regel, zorg voor handhygiëne bij de klant en uzelf en laat de klant niet direct op de huid, ogen of mond testen. Biedt geen samples, proeverijen, monsters en probeerartikelen aan die na gebruik niet kunnen worden gereinigd. 

Kijk hier voor de complete tekst van het protocol. Het naleven van het protocol is verplicht. 


Publiekscampagne

Het protocol schrijft voor dat u uw klanten in de winkel op alle anti-corona maatregelen attendeert. Om u hierin te ondersteunen is een officiële publiekscampagne opgestart. Daarvoor zijn diverse materialen beschikbaar, zoals posters. Hang de posters goed zichtbaar bij binnenkomst, zodat klanten nogmaals op alle maatregelen worden gewezen. 

U kunt de posters hieronder downloaden:

Poster: geen winkelwagens met maximaal aantal personen

Poster: vier varianten op de poster met maatregelen

Poster: verantwoord winkelen – CMYK

Poster: verantwoord winkelen – RGB

Afbeelding: ‘Hier winkelen wij verantwoord’ voor op social media

U kunt ook zelf een affiche maken. Download hier de verplichte algemene tekst uit het protocol en een voorbeeld van een tekst over extra maatregelen in onze branche.

Het gebruik van de posters of een eigen affiche met minstens de voorgeschreven tekst is verplicht.

 

Controle op naleving van het protocol

Op 26 maart 2020 is een landelijke model-noodverordening gepresenteerd met voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID19. Deze landelijke model-noodverordening is sindsdien een aantal keer geactualiseerd. De noodverordening is voor uw gemeente van kracht zodra deze is gepubliceerd op de website van de betreffende veiligheidsregio.

De model-noodverordening is volstrekt duidelijk over de regels waarop gehandhaafd kan worden. Handhavers (BOA’s, politie en marechaussee) mogen in de winkels controleren en zo nodig handhaven.

Kijk hier voor de complete tekst van de actuele model-noodverordening inclusief toelichting.

 

Antwoord op veel gestelde vragen

In ditfilmpje geeft de bekende viroloog Ab Osterhaus antwoord op 10 veel gestelde vragen over het coronavirus en winkelsituaties. 

Als een winkel open blijft en men zich aan de voorschriften van het Protocol Verantwoord Winkelen en de voorschriften van het RIVM houdt is er in principe een veilige werkplek en kunnen medewerkers niet zelf beslissen om thuis te blijven.

 

Maatregelen in de winkel 

Voor ondernemers die besluiten hun winkel open te houden gelden in ieder geval de volgende adviezen. Wij raden u met klem aan deze op te volgen. 

– Hou als het kan de winkeldeur dicht, laat mensen aanbellen en laat niet te veel tegelijk binnen.

– Als u merkt dat een mogelijk zieke klant binnenkomt, verzoek deze dan vriendelijk in eenieders belang de winkel te verlaten.

– Print een bericht uit over de regels in uw winkel en hang dit aan de buiten- en binnenzijde van uw winkel volgens de voorschriften van het Protocol Verantwoord Winkelen (zie de voorbeelden/posters hierboven). 

– Neem hygiënemaatregelen: was de handen zeer regelmatig met zeep en/of een desinfecterend middel, raak uw gezicht niet aan, neem deurklinken, kassa, pinautomaat, toetsenbord, computermuis e.d. regelmatig af met een desinfecterend middel, volg alle andere door het RIVM gecommuniceerde adviezen op dit gebied. Kijk hier voor tips m.b.t. het schoonmaken van uw betaalautomaat.

– Hou zo veel mogelijk rond de anderhalve meter afstand van iedereen die in de winkel is.

– Schud dus ook geen handen.

– Het Protocol Verantwoord Winkelen bepaalt het volgende voor ondernemers die 1,5 meter niet kunnen waarborgen:

 • Werk zoveel mogelijk op afspraak, zodat de klantcontacten gedoseerd kunnen worden.
 • Neem een intake af met de klant, waarin gezondheidsregels worden besproken.
 • Zorg dat de mensen met klantcontact elke ochtend hun temperatuur opmeten (zodat veiligheid klant gewaarborgd is).

 – Vraag medewerkers thuis te blijven als ze hoesten, niezen of andere (milde) ziekteverschijnselen vertonen en doe dit zelf ook als u klachten krijgt.

– Breng in kaart welke werkzaamheden echt door moeten gaan en welke mensen hierbij betrokken zijn.

– Doe administratief werk indien mogelijk thuis.

– Geef de maatregelen ook door aan uw medewerkers, laat ze zich hieraan houden en spreek ze erop aan als dat niet gebeurt.

Het gebruik van schermen van plexiglas is voor winkelsituaties niet voorgeschreven. In veel winkels (o.a. supermarkten) worden deze echter wel toegepast. Kijk hier voor een voorbeeld uit de juweliersbranche. Klik hier voor meer informatie over de plexiglas schermen.


En verder
 

Coronaloket voor ondernemers met vragen
MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vindt u informatie die kan helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is telefonisch te bereiken via 0800-2117 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Let op: het is erg druk aan de telefoon. Er is ook een landelijk crisisnummer voor alle vragen over het coronavirus: 0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00 uur. 

Noodhulp voor mkb-ondernemers
Het kabinet heeft een omvangrijk steunpakket voor ondernemers vastgesteld. MKB Nederland (met de Nationale Winkelraad), VNO-NCW en Detailhandel Nederland zijn permanent betrokken bij het maken en het uitwerken van de plannen, in nauwe samenwerking met de aangesloten branches. Vragen en opmerkingen van onze leden zijn welkom en worden meegenomen in het overleg. 

Er zijn inmiddels diverse steunmaatregelen, die ook naast elkaar kunnen worden aangevraagd:

 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW): tegemoetkoming in de loonkosten.
 • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo): inkomensondersteuning voor ondernemers (ook voor zzp-ers) en/of lening voor bedrijfskapitaal.
 • Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS): € 4.000 voor direct getroffen ondernemers.
 • Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL).
 • Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB).
 • Uitstel Belastingdienst (vraag uitstel aan, zet automatische incasso’s eventueel stop, dit geldt ook voor lokale belastingen zoals die van de waterschappen).
 • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO).
 • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits.
 • Klein Krediet Corona.
 • Energiebelastingen.

Kijk hier voor meer informatie over de genoemde steunmaatregelen. De site van MKB Nederland verschaft ook veel informatie voor ondernemers, klik hier.

Kijk hier voor de antwoorden op veel-gestelde-vragen over de financiële maatregelen.

Kijk hier voor informatie over belastinguitstel en bestuurdersaansprakelijkheid.

Kijk hier voor informatie over de fiscale maatregelen.

Betrek uw financieel adviseur bij wat u kan en gaat doen. 

Corona-calculator
MKB Nederland en VNO-NCW hebben een corona-calculator ontwikkeld die alle steunmaatregelen op een rij zet. Ondernemers krijgen snel inzicht in welke regelingen op hen van toepassing zijn, en een indicatie van tegemoetkomingen, kredietmogelijkheden en belastinguitstel. Ook wordt er een indicatie gegeven van de persoonlijke liquiditeitspositie de komende periode, gebaseerd op de eigen bedrijfsgegevens. Alles staat bovendien overzichtelijk in één persoonlijk dashboard. Er is een directe link naar relevante aanvraagformulieren en er wordt antwoord gegeven op veel gestelde vragen. De calculator, waaraan KPMG Meijburg heeft meegewerkt, is veilig en werkt snel, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW. Veranderingen in de regelgeving worden verwerkt in de calculator.

NOW 2.0
De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 2.0 is gericht op ondernemers met personeel die gedurende 4 maanden 20% of meer (netto-)omzetverlies verwachten (om welke reden dan ook) en betreft een tegemoetkoming in de loonkosten (inclusief 40% opslag voor opbouw vakantiegeld, pensioen en werkgeverspremies).

Deze regeling is geldig van 1 juni tot 1 oktober 2020. Voor deelname aan NOW 2.0 maakt het niet uit of men wel of niet heeft deelgenomen aan de eerste NOW (maart, april, mei). Indien men vanaf 6 juli een eerste aanvraag doet, kun je de periode voor omzetdaling laten beginnen op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Indien je voor de tweede keer een beroep doet op de NOW moet de omzetperiode aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak. De referentiemaand voor de loonsom is voor het tweede tijdvak (NOW2.0) vastgesteld op maart 2020 (peildatum 15 mei)..

Het doel van de regeling is dat zoveel mogelijk werknemers, zowel met een vast als met een flexibel contract, in dienst kunnen blijven. De hoogte van de vergoeding is gerelateerd aan het omzetverlies. Werkgevers die gebruik maken van de NOW kunnen hun werknemers blijven inzetten.

Het UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf maandag 6 juli een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten. De NOW-regeling wordt in de komende periode verder uitgewerkt en is onder hoge druk opgezet en ingeregeld. Dat zou kunnen betekenen dat de regeling later nog aanpassingen behoeft ten aanzien van de effectiviteit en uitvoerbaarheid.

Let op: omdat de gegevens uit de loonaangifte door het UWV worden gebruikt voor de NOW-regeling roept de Belastingdienst werkgevers op om tijdig loonaangifte te doen.

Meer informatie over de NOW:

Kijk hier op de site van de KVK.

Kijk hier op de site van de Rijksoverheid.

Kijk hier op de site van het UWV.

Inspanningsverplichting tot het stimuleren van een ontwikkeladvies en scholing
Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen, zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Om werkgevers en werknemers daarbij te helpen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor het crisisprogramma NL leert door, waar mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen.

Lees hier meer over de Inspanningsverplichting.

Tozo 2.0
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 2.0 betreft inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers (ook voor zzp-ers) en de mogelijkheid van een lening voor bedrijfskapitaal. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert en de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet te worden terugbetaald. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen voor deze ondersteuning te melden als het niet anders kan.

De uitkering levensonderhoud kan worden toegekend over de maanden juni, juli, augustus en september 2020. Aanvragen kan, met terugwerkende kracht, in de periode 1 juni t/m 30 september 2020. Houdt u er rekening mee dat bij Tozo 2.0 het partnerinkomen mee telt voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de aanvullende uitkering levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis onder het sociaal minimum ligt.

De Tozo kan worden aangevraagd bij de gemeente. Check van tevoren welke gegevens u moet overleggen/uploaden voor u met de online-aanvraagprocedure begint om vertraging te voorkomen.

Kijk hier voor meer informatie over de Tozo of kijk hier op de site van de Rijksoverheid voor meer informatie.

TOGS – € 4.000 voor direct getroffen ondernemers (TOGS)
De TOGS-regeling is op 15 juni 2020 vervangen en kon nog tot 26 juni 2020 worden aangevraagd. Vanaf 15 juni 2020 is de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) in werking getreden als vervolg op de TOGS.

Kijk hier voor informatie over de (oude) TOGS-regeling of lees hier de berichtgeving van de Federatie Goud en Zilver (FGZ).

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)
Deze tegemoetkoming helpt mkb-bedrijven (met maximaal 250 werknemers) bij het betalen van hun vaste lasten. Het gaat om bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Het gaat om vaste kosten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij.

De getroffen sectoren uit de TOGS-regeling komen in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Deze sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes, klik hier.

Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor de vaste lasten tot een maximum van € 50.000 voor de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020.

Aanvragen kan vanaf eind juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De tegemoetkoming is voor 4 maanden, van 1 juni tot 1 oktober 2020. Klik hier voor meer informatie over het aanvragen van de TVL.

De regeling wordt de komende weken verder uitgewerkt. Meer informatie wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt op de website www.rijksoverheid.nl en op www.rvo.nl.

Fiscale maatregelen
Kijk hier voor een overzicht van de fiscale maatregelen in het kader van de corona-crisis.

Pensioenfondsen
Het Pensioenfonds Detailhandel heeft een coronaloket geopend waar ondernemingen terecht kunnen om een verzoek tot uitstel van betaling in te dienen of een betalingsregeling te treffen. Voor meer informatie klik hier. 


Arbeidsrechtelijke gevolgen

Het coronavirus zorgt bij werkgevers en werknemers voor vragen. 

In dit artikel worden diverse arbeidsrechtelijke onderwerpen behandeld, zoals rechten en plichten tijdens quarantaine, vrees voor besmetting, het sluiten van scholen en ziekte. 

Op de website van de rijksoverheid staan antwoorden op veel gestelde vragen voor werkgevers: www.rijksoverheid.nl.

De cao voor de parfumeriebranche maakt het (als dat al was afgesproken) mogelijk om werknemers flexibel in te zetten. Zie artikel 4.2 van de cao Retail Non-food. 

Partijen bij de cao voor Retail Non-Food hebben afspraken gemaakt over de toepassingen van de cao tijdens de coronacrisis. Voor meer informatie kijk hier.

Partijen bij de cao voor Retail Non-Food hebben besloten de startdatum van het individueel ontwikkelbudget (IOB) en de eerste inning te verschuiven naar 1 oktober aanstaande. Werkgevers in de parfumeriebranche hebben hierover bericht ontvangen van het Sociaal Fonds Retail Non-Food.


Overleg met collega-winkeliers en lokale winkeliersvereniging

Worden er in uw winkelgebied speciale maatregelen genomen? Houd contact met collega-winkeliers en uw winkeliersvereniging voor meer informatie. 


Overleg met leveranciers

Overleg met uw leveranciers over zaken als bestelde artikelen, betalingstermijnen en after sales. 

Steunakkoord met verhuurders
Na intensieve onderhandelingen is ca. drie weken geleden een steunakkoord getekend tussen de retailers en de vastgoedsector. Het Steunakkoord is een bodemafspraak die ruimte biedt voor maatwerkoplossingen per retailer, per verhuurder en per locatie.

Door middel van een enquête horen wij graag uw bevindingen van de afgelopen tijd met betrekking tot uw gesprekken met de verhuurder. Het invullen van deze vragenlijst kost maximaal 4 minuten. Uw informatie is van groot belang voor het voortzetten van de gesprekken met de vastgoed-koepelorganisaties.

Klik hier voor het eerste steunakkoord.

Klik hier voor het Steunakkoord 2.0.

Veel gestelde vragen
Klik hier voor FAQ’s die gepubliceerd zijn over het Steunakkoord.

Kijk hier voor de complete tekst van het Steunakkoord.