Nieuws van de cao Retail Non-Food
13 februari 2024

Nieuw cao-boekje per 01-01-2024
De pdf van het cao-boekje per 1 januari 2024 (tot 31 december 2025) kunt u hier downloaden.

Toelichting bij de loonsverhogingen per 1 januari 2024:

Op 1 januari 2024 worden de schaallonen en de lonen van de medewerkers die niet meer verdienen dan het oude maximum van hun schaal, verhoogd. Op 1 januari 2024 worden ook de lonen van de medewerkers die meer verdienen dan het oude maximum van hun schaal, maar minder dan het nieuwe, verhoogd.

De systematiek van de loonsverhogingen per 1 januari 2024 wordt uiteengezet in artikel 6.2 op pagina 12 en 13 van het cao-boekje. Zie bijlage 1b van het boekje voor de loontabel Mode, Juweliers en Parfumerieën (op pagina 30) en voor de tabel Groei in % van Uurloontabel Mode per 1 januari 2024 t.o.v. 1 juli 2023 (op pagina 31).

Let (onder andere) op het volgende:
• In het extra loongebouw (het beoordelingsafhankelijk gedeelte) krijgt elke schaal een extra trede. In verband met deze extra trede worden in de cao geen afspraken meer gemaakt over een loonsverhoging voor bovenschaligen (bovenschalig betekent dat het werkelijke loon van de medewerker zich boven de hoogste trede van haar/zijn schaal van het extra loongebouw bevindt, zie bijlage 1a bij de cao).
• Tussenschaligen (tussenschalig betekent dat het werkelijke loon van een medewerker zich tussen twee treden van haar/zijn schaal bevindt) krijgen een loonsverhoging die hoort bij het naastlagere salaris. Zie ook de tabel Groei in % van Uurloontabel Mode per 1 januari 2024 t.o.v. 1 juli 2023 (op pagina 31 van het cao-boekje).
• Loonsverhogingen gegeven vooruitlopend op cao-loonsverhogingen in 2024 en 2025 mogen worden verrekend met de daaropvolgende cao-loonsverhoging. Dit geldt ook voor gegeven loonsverhogingen die hoger zijn dan de cao-verhogingen.
• Medewerkers die in 2024 op grond van het voorgaande een ervaringsjaar zouden krijgen, hebben in 2024 geen recht op deze tredeverhoging. Medewerkers die in 2024 in dienst treden en derhalve in 2025 een tredeverhoging zouden krijgen, hebben in 2025 geen recht op deze tredeverhoging.

Wij adviseren om deze in informatie te delen met uw salarisadministratie:

Cao-boekje (waarin loontabel en tabel % verhogingen)
Rekentool (met rekenvoorbeelden)
Extra rekenvoorbeelden

Klik hier voor veelgestelde vragen over de cao Retail Non-Food.

*********************************************************
 

Nieuws van de cao Retail Non-Food
18 januari 2024

Cao per 1 januari 2024
Zoals u vorige week al vernam is het eindbod dat werkgevers eind vorig jaar hebben uitgebracht naar de vakbonden door de achterban geaccepteerd. Dat betekent dat er een cao is vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025. Dit geeft de komende twee jaar duidelijkheid en rust in een voor ondernemers uitdagende tijd.

Let op: 38-urige werkweek
Per 1 januari 2024 stijgt het wettelijk minimumloon met 3,75%. Daarnaast is er een wijziging in de systematiek van het wettelijk minimumloon die tot een extra verhoging leidt. Waar voorheen een wettelijk minimum maandloon was op basis van een 38-urige werkweek, is er nu sprake van een wettelijk minimum uurloon op basis van een 36-urige werkweek. Dit betekent wél een extra stijging van het wettelijk minimumuurloon (en die heeft effect op het hele loongebouw, voor de lagere lonen meer dan voor de hogere) maar dit betekent níet dat de werkweek in de juweliersbranche naar 36 uur gaat (een fulltime dienstverband blijft gemiddeld 38 uur per week, berekend over een periode van 12 aaneengesloten maanden).

Loon per 1-1-2024
De definitieve cao-teksten moeten nog worden afgestemd met de vakbonden. De teksten volgen in de loop van januari. Hier volgen alvast de afspraken t.a.v. het loon per 1 januari 2024 (conform de tekst van het geaccepteerde eindbod):
• De extra verhoging vanwege de aanpassing naar een Wettelijk Minimum Uurloon (hierna: WML) wordt verwerkt in de loontabellen en de differentiatie in het loongebouw wordt hersteld.
• Er is voor elke branche een aparte loontabel met een logisch verband. Deze tabellen zijn bijgevoegd bij het eindbod. De minimale loonsverhoging per deze datum is 3,75%, maar is in de lagere schalen aanzienlijk hoger.
• In het extra loongebouw (het groene gedeelte) krijgt elke schaal een extra trede. In verband met deze extra trede worden in de cao geen afspraken meer gemaakt over een loonsverhoging voor bovenschaligen.
• Bij het bereiken van een ervaringsjaar ontvangen medewerkers normaal gesproken een tredeverhoging. Medewerkers die in 2024 een ervaringsjaar bereiken ontvangen deze stijging in dat jaar niet. Medewerkers die in 2024 in dienst treden en derhalve in 2025 een tredeverhoging zouden ontvangen, krijgen deze tredeverhoging in 2025 niet.

Het eindbod en de nieuwe loontabel voor juweliers hebben we u al eerder toegestuurd en vindt u ook op onze website.

Rekentool
Om de loonsverhogingen administratief zo makkelijk mogelijk te laten uitvoeren hebben we een rekentool ontwikkeld.

Berekening maandloon WML
Let goed op bij de berekening van het maandloon wanneer het wettelijk minimumloon van toepassing is. Er is geen formeel minimumloon per maand meer. Maar het kabinet onderkent wel dat het niet altijd wenselijk is om het minimumloon maandelijks te laten variëren, afhankelijk van het aantal werkbare uren per maand. Een vast minimumloon per maand is dus toegestaan, maar het kennisdocument van de overheid beschrijft een nieuwe rekenwijze. Kijk op onze website voor het kennisdocument. Let op: dit is alleen van belang als het gaat om verloning van het wettelijk minimumloon.

Lobby
Ondanks de richtlijn voor toereikende minimumlonen in de Europese Unie wordt er geen wettelijk minimumloon op EU-niveau geïntroduceerd, het vaststellen van het minimumloon blijft een nationale bevoegdheid. Wel zijn er 4 elementen vastgesteld die de lidstaten moeten gebruiken bij het bepalen van de hoogte van het minimumloon. Deze elementen zijn: koopkracht, het loonniveau en de -verdeling, loongroei en arbeidsproductiviteit.

Vanwege de aanpassing per 1 januari, hebben de werkgeverspartijen binnen de Retail Non-Food het voortouw genomen om samen met andere branches te pleiten voor het verlagen van de werkgeverslasten. De Eerste Kamer heeft door deze inzet de minister van SZW de opdracht gegeven te onderzoeken hoe zij dit kan doen.

Klik hier voor veelgestelde vragen over de cao Retail Non-Food.
 

*********************************************************
 

Nieuws van de cao Retail Non-Food
12 januari 2024

Goed nieuws! Het eindbod dat werkgevers eind vorig jaar hebben uitgebracht naar de vakbonden is door de achterban van de vakbonden (De Unie, AVV, RMU en CNV Vakmensen) geaccepteerd. Dat betekent dat er een cao is vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025. Dit geeft de komende twee jaar duidelijkheid en rust in een voor ondernemers uitdagende tijd.

Loontabellen
De loontabellen die per 1 januari gelden vindt u hier. Anders dan andere jaren is er nu geen algemeen loonsverhogingspercentage. Dit komt omdat we de loonstijgingen wilden beperken en de overgang naar een wettelijk minimumloon op basis van 36 uur per week niet over het hele loongebouw wilden verwerken.

Cao-teksten en rekentool
De definitieve cao-teksten moeten nog worden afgestemd met de vakbonden. De teksten volgen in de loop van januari.
Om de loonsverhogingen administratief zo makkelijk mogelijk te laten uitvoeren wordt een rekentool ontwikkeld. Deze volgt uiterlijk 15 januari.


*********************************************************


Belangrijke ontwikkeling cao Retail Non-Food
22 december 2023

Belangrijke ontwikkeling
Begin deze maand meldden we dat een nieuwe cao op zich laat wachten. De uitgewerkte scenario’s voor een nieuwe cao hadden onvoldoende draagvlak. Vandaag melden we een belangrijke ontwikkeling die mogelijk toch snel tot een nieuwe cao leidt!

Ultiem eindbod
Vanmorgen is een nieuw scenario als een ultiem eindbod voor een tweejarige cao aan de vakbonden gepresenteerd. Vanwege een achterban raadpleging die zij moeten organiseren, is er op 9 januari duidelijkheid over een nieuwe cao Retail non-food. Dit komt nog op tijd voor eventuele aanpassingen in de salarisadministratie van januari.

Duidelijke boodschap
Afgelopen weken spraken we honderden werkgevers, waaronder juweliers en parfumerieën, via informatiesessies, bezoeken en via de telefoon. Zij gaven ons een duidelijke boodschap mee: “Zorg voor duidelijkheid en rust als het gaat over de loonkosten per 1 januari 2024.” Werkgeverspartijen hebben daarom van de belofte om nieuwe scenario’s uit te werken prioriteit gemaakt.

De nieuwe scenario’s zorgden voor draagvlak en eensgezindheid bij de Beleidsgroep Werkgeverszaken (allemaal ondernemingen uit de achterban) en ook bij besturen van werkgeversverenigingen. Iedereen is zich ervan bewust dat het ook in dit scenario onmogelijk blijkt om alle problemen op te lossen. De grootste zorg blijft de enorme loonkostenstijging. Daar is in de Beleidsgroep Werkgeverszaken en in de besturen dan ook uitgebreid over gesproken. Maar het alternatief van een lange cao-loze, en daardoor onrustige, periode vindt men nog onwenselijker gezien de boodschap die leden massaal afgeven.

36-urige werkweek
De grote loonkostenstijging komt door het kabinetsbesluit om opnieuw het wettelijk minimumloon fors te verhogen en bovendien de 36-urige werkweek te hanteren als uitgangspunt voor het wettelijke minimumuurloon. Omdat de cao Retail non-food meer uren kent, zorgt dit voor een extra stijging.

Oplossingsrichtingen
We zien oplossingsrichtingen om de extra loonkosten die het hanteren van de 36-urige werkweek tot gevolg heeft te dempen. Met een werkroosterplanning op basis van 36 uur als basisprincipe verlaag je de totale loonkosten per maand. Het is daarom ook verstandig om uw winkelopeningstijden te analyseren. Zijn alle uren voldoende rendabel?

Uurloonschalen
We hebben het effect van een nieuwe cao uitgewerkt in de nieuwe uurloonschalen. Let op: deze zijn pas van toepassing als de nieuwe cao definitief is.

Bericht aan medewerkers
Wij adviseren u om medewerkers duidelijkheid te geven over de huidige situatie. De boodschap kan zijn: “Er is door werkgevers een eindbod bij de vakbonden neergelegd. Op 9 januari is er duidelijkheid over wel of geen nieuwe cao. Dit is ruim op tijd om nog eventuele aanpassingen in de salarissen door te voeren.”

Hoe verder
Op het moment dat er meer duidelijkheid is over de cao ontvangt u een cao-update.


*********************************************************

Geen nieuwe cao Retail Non-Food vanaf januari 2024
14 december 2023

In de nieuwsflits van 14 december 2023 lieten we u weten dat er geen nieuwe cao komt vanaf januari 2024. De huidige cao-afspraken blijven nog een jaar gelden. Hieronder leest u ons advies:

Voer wettelijke verhoging door
Per 1 januari 2024 wordt het minimumloon verhoogd met 3,75%. Bovendien wordt het minimumuurloon vanaf 2024 gebaseerd op een 36-urige werkweek, ook hierdoor stijgt het minimumloon. Voer deze wijzigingen van het wettelijke minimumloon door per 1 januari aanstaande. De nieuwe loontabel vindt u hier.

Overweeg een 36-urige werkweek om loonkosten te besparen
We adviseren u bij zowel huidige als nieuwe contracten een werkweek van maximaal 36 uur aan te houden. Dit kan aantrekkelijk zijn, omdat daardoor de loonkosten worden verlaagd. Medewerkers minder inzetten kan wellicht in combinatie met het aanpassen van de openingstijden van de winkel.
Het blijft uiteraard mogelijk om een contract van meer dan 36 uur te sluiten als dat binnen de onderneming nodig is.

Bespreek 36-urige werkweek
Met medewerkers die nu volgens contract meer dan 36 uur werken, kunt u een contractaanpassing bespreekbaar maken. Er is wederzijds toestemming nodig om dit definitief te maken. Voor meer informatie en advies kunt u contact met ons opnemen.

Verreken loonsverhoging met cao-verhoging
Overweegt u per 1 januari een loonsverhoging te geven, anders dan de stijging van het wettelijke minimumloon? Leg dan schriftelijk vast dat deze nominale of procentuele verhoging verrekend kan worden met verhogingen die worden vastgelegd in de nieuwe cao. Voor meer informatie en advies kunt u contact met ons opnemen.

Als u geen loonsverhoging doorvoert per 1 januari 2024, laat dit dan ook aan uw medewerkers weten. Overweeg hen schriftelijk te informeren dat de verhoging volgt zodra er een nieuwe cao is.

Heeft u vragen over de cao, bel ons op 079-331 53 00 of mail naar bodepa@fgz.nl.